Tiếng Việt – Vietnamese

Sign up for Daily Devotions in Vietnamese HERE

Con Đường Trở Lại Cùng Chúa – The Path Back to God
Mục Sư Rick Warren – By Rick Warren

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29: 13 BTT)
“When you get serious about finding me and want it more than anything else, I’ll make sure you won’t be disappointed.” (Jeremiah 29:13 MSG)

Tôi không biết hiện giờ bạn đang ở trong tình trạng nào. Có thể bạn đang xa cách Chúa. Có thể bạn đã không còn đi nhà thờ trong nhiều năm, hoặc có thể bạn mới trở nên nguội lạnh chừng một hai tháng nay. Có thể bạn từng có một trong những tuần lễ lúc mà bạn nghĩ rằng “Tôi thật sự không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống tôi.” Nhưng chúng ta hết thảy đều mong ước được gần gũi Chúa. Làm sao để bạn trở lại cùng Ngài?

I don’t know where you are today. You may be far away from God. Maybe you haven’t been to church in years or maybe you’ve just been distant for a month or two. Maybe you’ve had one of those weeks where you thought, “I really don’t feel God’s presence in my life.” And yet we all long to be close to God. How do you get back to him?

Đây là con đường quay về với sự biến đổi tâm linh – bốn điều bạn cần làm để trở lại với Chúa.
This is the pathway back to spiritual transformation — the four things you need to do to get back to God

To read more, sign up for Daily Devotions in Vietnamese HERE