Tiếng Việt – Vietnamese

Sign up for Daily Devotions in Vietnamese HERE

Con Đường Trở Lại Cùng Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29: 13 BTT)

Tôi không biết hiện giờ bạn đang ở trong tình trạng nào. Có thể bạn đang xa cách Chúa. Có thể bạn đã không còn đi nhà thờ trong nhiều năm, hoặc có thể bạn mới trở nên nguội lạnh chừng một hai tháng nay. Có thể bạn từng có một trong những tuần lễ lúc mà bạn nghĩ rằng “Tôi thật sự không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống tôi.” Nhưng chúng ta hết thảy đều mong ước được gần gũi Chúa. Làm sao để bạn trở lại cùng Ngài?

Đây là con đường quay về với sự biến đổi tâm linh – bốn điều bạn cần làm để trở lại với Chúa.

To read more, sign up for Daily Devotions in Vietnamese HERE